Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting: een update

05-02-2019

In 2018 hebben we overleg gevoerd met RVO over de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting. In dit overleg zijn ook de provincies betrokken en gesprekken gevoerd met gemeenten die een eigen gedragscode hanteren. In dit artikel staat de verdere procedure beschreven.

Zo compact mogelijk
Inmiddels zijn alle op- en aanmerkingen verwerkt en hebben we vrijdag 11 januari jl. en laatste concept aan RVO voorgelegd. Op verzoek van RVO zal gedurende dit proces onze gedragscode Bestendig beheer en onderhoud in het voorliggende concept worden geïntegreerd zodat ook dit onderdeel gelijktijdig kan worden goedgekeurd. De bedoeling is dat de gedragscode zo compact mogelijk blijft en vooral beschrijft wat er moet worden gedaan. De werkwijze (het ‘hoe’) wordt uitgewerkt in een afzonderlijke handleiding/leidraad. 

Hoe verder?
Het verdere proces is nu – onder voorbehoud - als volgt:

-        Reageren op versie 11 januari 2019 door RVO, provincies en klankbordgroep tot begin februari.

-        In die periode wordt ook bestendig beheer geïntegreerd in de gedragscode ROI.

-        RVO stelt een Nota van Aanbeveling op.

-        Overleg met RVO en provincies (week 10 of 11).

-        Optioneel: overleg Klankbordgroep (afhankelijk van de aard van de reacties).

-        Verwerken Nota van Aanbeveling en reacties klankbordgroep door Stadswerk in maart.

-        In april indienen gedragscode voor formele besluitvorming (uitslag wellicht in september).

-        Voorlichting najaar 2019.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Gedragscode? Mailt of belt u dan met Anneloes Voorberg: 0318-692721.

Bekijk ook

Cookie-instellingen