Ontwerp gedragscode Wet natuurbescherming goedgekeurd

03-09-2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de ‘Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten’ in ontwerp goedgekeurd. Het ontwerp van de nieuwe gedragscode integreert de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling of inrichting en de gedragscode Bestendig Beheer of onderhoud.

In de Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen om inheemse planten en dieren te beschermen. Met een goedgekeurde gedragscode geldt een vrijstelling van deze verbodsbepalingen als werkzaamheden volgens een goedgekeurde gedragscode plaatsvinden. Het gaat om werkzaamheden voor bestendig gebruik, voor bestendig beheer of onderhoud van infrastructuur en voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

Hoe verloopt nu de verdere procedure?
Het besluit is, na definitieve goedkeuring, vijf jaar geldig. Twee werkdagen na deze bekendmaking kunt u het ontwerpbesluit en de gedragscode inzien op www.rvo.nl/overzicht-gedragscodes. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een schriftelijke zienswijze indienen bij het Ministerie.

Voorlichtingsbijeenkomsten
De publicatie van de gedragscode is ook het startsein voor een aantal voorlichtingsbijeenkomsten in het gehele land en het beschikbaar stellen van werkmateriaal voor een juiste toepassing van de gedragscode. Kijk op onze site voor de planning en de locaties. Meer informatie volgt snel.

 

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen