Gedragscode Soortbescherming gemeenten opgeschort

06-06-2023

De gedragscode Soortbescherming gemeenten kende een goedkeuring tot 1 juni 2023. Al in het najaar van 2022 hebben wij bij RVO aangedrongen op overleg over de noodzakelijke aanpassingen om de geldigheid van de gedragscode te verlengen.

We hebben benadrukt dat dit in het belang is van alle gemeenten die met de gedragscode werken in verband met de aanbesteding van ondere andere onderhoudsbestekken en de uitvoering van werkzaamheden.

Helaas kwam hier pas dit voorjaar beweging in met als gevolg dat het niet is gelukt er voor te zorgen dat er op 1 juni nog steeds een geldende gedragscode is. Het was namelijk noodzakelijk om de gedragscode aan te passen aan het nieuwe kennisdocument met bijbehorende en maatregelencatalogus ‘Na-isolatie en renovatie voor gebouwbewonende soorten’, die pas in maart jl beschikbaar kwam.

Daarnaast RVO heeft een aantal wijzigingen voorgeschreven die voortkomen uit het nieuwe reikwijdtedocument, deze zijn zo veel als nu was mogelijk verwerkt. Een aantal van de door RVO en ons gewenste aanpassingen zijn nog geparkeerd waardoor er ruimte ontstond voor afstemming met diverse partijen op een later moment en er wel zo snel mogelijk een goedgekeurde gedragscode beschikbaar komt. 

De nieuwe goed te keuren gedragscode moet nog worden voorgelegd ter ondertekening aan de Minister en deze zal vervolgens ter inzage worden gelegd. RVO doet haar uiterste best om de benodigde procedures zo snel mogelijk te doorlopen maar definitieve goedkeuring en publicatie is pas medio september te verwachten.

Voor nu betekent dit dat er de komende maanden geen gebruik kan worden gemaakt van de vrijstellingsruimte uit de gedragscode. In het geval er bij werkzaamheden (de D-maatregelen) daar wel de gebruik van moet worden gemaakt betekent dit dat er gekeken moet worden of een andere werkwijze of aanpassing van de planning mogelijk is en lukt dat niet dan zal een ontheffing moeten worden aangevraagd. De provincies zijn op de hoogte van het feit dat er ontheffingsaanvragen binnen kunnen komen. Provincies zijn tevens bevoegd om te controleren op naleving van de Wet natuurbescherming.

Na goedkeuring krijgt de gedragscode een geldigheid tot 1 januari 2025. In het najaar starten wij daarom ook met de noodzakelijke werkzaamheden om een nieuwe versie te maken die is aangepast op de Omgevingswet en per 1 januari 2025 van kracht zal worden.

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen